top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezetés

 

A www.zsuzsannaschnurlein.com általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Schnürlein Zsuzsanna (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.zsuzsannaschnurlein.com online szolgáltatási oldalon (http://www.zsuzsannaschnurlein.com) (továbbiakban: zsuzsannaschnurlein.com) elérhető online megjelenési, hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.zsuzsannaschnurlein.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.zsuzsannaschnurlein.com

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Dokumentumban megnevezett címek

 

Szolgáltató – az a természetes személy, aki a fényképészeti szolgáltatás megrendelése alapján a fényképészeti tevékenységet elvégzi és vállalja, hogy a megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel, a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a megrendelő által megrendelt szolgáltatást.

Megrendelő – az a természetes személy, aki a fényképészeti szolgáltatást igénybe veszi, annak költségét megtéríti.

Partner – zsuzsannaschnurlein.com weboldalon szereplő képek díszleteit, kellékeit készítő természetes személyek, illetve vállalkozások

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Schnürlein Zsuzsanna magánszemély.

A szolgáltató székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 67.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@zsuzsannaschnurlein.com

Adószáma: 75862396-1-23

Telefon: +36 30 410 6299

A szerződés nyelve: magyar

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató Partnerei szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi érintettre (Szolgáltató, Partner, Felhasználó) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, Partnereket, azok minden képviselőjét, jogutódját vagy engedményezettjét.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. május 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók és Partnerek előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók és Partnerek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Partnerek a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felhasználó, amennyiben kapcsolatba lép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldallal, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem ügyfele a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Általános rendelkezések

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

Felelősségek

 

A Megrendelő vállalja, hogy a fényképészeti szolgáltatás ellenértékét a fotózást követően maradéktalanul megfizeti a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató az elkészült digitális képeket a Megrendelő által megadott e-mail címre megküldi elektronikus úton válogatás céljából. A válogatásra átadott/megosztott nyers (JPG A4)  digitális képek nem képezik (csomagajánlattól függően) a Megrendelő tulajdonát. A nyers (JPG A4)  fotók semmilyen esetben sem adhatók át harmadik személynek és az internetre feltölteni szigorúan tilos.

A Megrendelő az általa kiválasztott digitális képeket vagy azok sorszámát visszaküldi elektronikus úton a Szolgáltatónak a Szolgáltató e-mail címére.

A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és elektronikus úton megküldött digitális képeket feldolgozza, utómunkázza (fényerő- és színkorrekció, kontrasztretusálás) az erre a célra használt képfeldolgozó szoftver(ek) segítségével.

A Szolgáltató vállalja, hogy a digitális képeket az utómunkázást követően nyomtatásra alkalmas minőségben, méretben átadja a Megrendelőnek digitális formátumban, elküldi a Megrendelő által megadott e-mail címre.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által kiválasztott digitális képeket feldolgozza, utómunkázza és átadja a fotók kiválasztása időpontjától számított maximum 21 napon belül.

A Szolgáltató csomagajánlattól függően nyers (JPG A4) és utómunkázott digitális képeket ad át a Megrendelő részére,

A Megrendelőnek joga van saját webes (magánjellegű) felületén (Facebook, Instagram, Twitter) felhasználni a képeket, olyan formában, ahogy azt a Szolgáltatótól megkapta (filter, egyéb módosítások nem engedélyezettek) valamint az eredeti méretű digitális képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra. A képek 70%-nál nagyobb vágása bárminemű megváltoztatása tilos.

 

A Szolgáltatás díjai

A weboldalon szereplő szolgáltatások ellenértéke fényképészeti témakörökre lebontva tartalmazza a szolgáltatás díjazását. 

 

Szolgáltatás megtagadása 

A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.  

 

Szerzői Jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a zsuzsannaschnurlein.com weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Miután a zsuzsannaschnurlein.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a zsuzsannaschnurlein.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

A zsuzsannaschnurlein.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. 

Tilos továbbá a zsuzsannaschnurlein.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a zsuzsannaschnurlein.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). 

A zsuzsannaschnurlein.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

Az elkészült képek szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltatónak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványában, reklámjaiban marketing célra, referenciaként felhasználni az általa, megrendelő kérésére készített fotókat, kivéve, ha a megrendelő ezt a fotózás megrendelése előtt nem engedélyezi.

bottom of page